Huittisten seurakunnan strategia 2021-2024

 

VISIO

Huittisten seurakunta on kotoisa yhteisö,
jossa jokainen voi kohdata elävän Jumalan.

Viemme rohkeasti evankeliumia ihmisille,
ja kutsumme ihmisiä yhteisöömme.

 

Arvot

RAAMATTU

Huittisten seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa. Seurakunta sitoutuu työssään ja opetuksessaan Raamattuun, joka on kolmiyhteisen Jumalan ilmoitus itsestään. Seurakunta sitoutuu Kristukseen, joka on tullut maailmaan pelastaakseen meidät. Tämä armon sanoma on meidän sanomamme ihmisille, yhteisölle, joiden keskellä elämme. Pyhä Henki kutsuu ihmistä Jumalan läheisyyteen ja siten seurakunnan yhteyteen.

KOHTAAMINEN

Huittisten seurakunnan työntekijät ja vastuunkantajat ovat halukkaita kohtaamaan ihmisiä eri elämäntilanteissa parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan. Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja merkityksellinen. Onnistunut kohtaaminen kasvattaa luottamusta seurakuntaan ja vahvistaa halua kuulua tähän yhteisöön. Tahdomme välittää jokaisesta ihmisestä, jokaisesta Jumalan luomasta. Uskomme, että jokaisessa kohtaamisessa Jumala on läsnä.

USKO, TOIVO, RAKKAUS

Huittisten seurakunnassa usko, toivo ja rakkaus ovat tärkeä ohjenuora työn tekemiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Meidän tehtävämme on välittää seurakunnan alueella eläville ihmisille uskoa Jumalaan ja sanoma Hänen rakkaudestaan meitä ihmisiä kohtaan. Meidän tehtävämme on tuoda ihmisille myös toivoa paremmasta huomisesta, erityisesti silloin, kun usko, toivo ja rakkaus tuntuvat vierailta.

PAIKALLISUUS

Huittisten seurakunta ja sen työntekijät arvostavat paikallista yhteisöä ja yhteisön erilaisia toimijoita. Seurakunnassa ymmärrämme, että olemme yhteisö yhteisössä. Olemme olemassa kaikkia ihmisiä varten, erityisesti huittislaisia varten. Arvostamme yhteistyötä muiden paikallisten yhteisöjen kanssa.

YMPÄRISTÖ JA LUONTO

Huittisten seurakunta haluaa säilyttää luonnon puhtaana. Seurakunta on kristittyjen yhteisönä velvollinen huolehtimaan omalta osaltaan Jumalan luomasta maailmasta. Ympäristön ja luonnon arvostus näkyy seurakunnan tekemissä valinnoissa, kun arvioidaan vaikutuksia ympäristöön. Seurakunta haluaa rohkaista myös muita luonnosta huolehtimiseen ja ekologiseen elämäntapaan. Seurakunta sitoutuu myös kirkon tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuonna 2030.

TALOUDELLISUUS

Huittisten seurakunta tekee työtä huolehtien myös omasta taloudellisesta hyvinvoinnistaan. Tämä näkyy toiminnan suunnittelussa ja tehtävissä valinnoissa, kun seurakunnassa tehdään hankintoja tai arvioidaan tehtävien valintojen taloudellisia vaikutuksia myös pitkälle tulevaisuuteen.

 

Strategia

JALKAUTUMINEN

Seurakunnan kasvu on yksi tärkeimpiä tehtäviämme osana Kristuksen kirkkoa, siksi aktiivinen jäsenmäärän kasvattaminen ja jalkautuminen ympäröivään yhteisöön on meille tärkeä asia. Meidän täytyy olla siellä, missä ihmiset ovat, osana heidän arkeaan.

Osana aktiivista jalkautumista seurakunta kehittää yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja kaupungin kanssa. Jokaisella huittislaisella pitäisi olla kosketuspinta meihin ja siihen sanomaan, jota me edustamme.

KESKINÄINEN YHTEYS

Uusien seurakuntalaisten kutsumisen lisäksi pyritään kasvuun myös seurakuntalaisten aktivoinnin osalta. Seurakunnan jäsenyys ei ole ainoastaan jäsenyyttä vaan myös osallistumista. Seurakunnan jäseniä rohkaistaan seurakunnan toimintaan myös aktiivisina toimijoina. Seurakunta kunnioittaa toki myös passiivista seurakuntaan kuulumista. Seurakunta saa yhdessä juurtua Kristukseen ja kasvaa uskossa.

AJASSA OLEMINEN

Seurakuntana elämme tässä ajassa, näiden ihmisten keskellä. Pyrimme tuomaan evankeliumin tämän päivän ihmisille ymmärrettävällä tavalla osaksi huittislaisten elämää. Kohtaamme ihmiset tämän ajan kysymysten keskellä, rohkeasti kristittyinä. Seuraamme ajankohtaista keskustelua paikallisesti ja maailmassa, ottaen siihen osaa seurakuntana, armon ja rakkauden sanoman välittäjänä tässä maailmassa.

YHDESSÄ TEKEMÄÄN

Seurakunta on yhteisö, jossa meidät kaikki on kutsuttu toimimaan. Yhdessä tekeminen tarkoittaa sitä, että jokaisen mukana oloa arvostetaan ja ymmärretään jokaisen osaamisen merkitys. Yhdessä tekeminen tarkoittaa myös sitä, että työntekijät ja vastuunkantajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä. Seurakunnassa toteutuu aidosti ajatus siitä, että olemme kaikki yhdessä rakentamassa sitä yhteisöä, jossa me elämme ja teemme työtä.

VERKOSTOITUMINEN

Seurakunta ei ole yhteisössä yksin. On tärkeää löytää verkostoja ja yhteistyötahoja, joiden kanssa yhdessä voimme tehdä työtä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja samalla viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Myös verkostoitumisessa toteutuu ajatus siitä, että olemme yhdessä rakentamassa yhteisöä, jossa elämme ja teemme työtä. Myös yhteistyö muiden seurakuntien kanssa on keskeistä yhteistä tekemistä.

AMMATILLISUUS

Työntekijöiden ammattitaito ja hyvinvointi ovat keskeisiä onnistumisen näkökulmasta kaikilla seurakunnan työn osa-alueilla. Seurakunnassa oman ammattitaidon kehittämistä tuetaan ja siihen kannustetaan. Seurakunnassa panostamme myös vastuunkantajien osaamisen kehittämiseen.

 

Painopisteet vuosina 2021–2024

Vuonna 2021 painopisteenä on kohtaaminen

Vuonna 2022 painopisteenä on jalkautuminen ja ympäristö

Vuonna 2023 painopisteenä on yhdessä tekemään ja verkostoituminen

Vuonna 2024 painopisteenä on keskinäinen yhteys