Viimeinen leposija

 

Seurakunnan hautausmaiden toimintaa ohjaa erilaiset lait ja järjestykset sekä seurakunnan sisällä laaditut ohjesäännöt ja suunnitelmat. Huittisten seurakunta on velvoitettu osoittamaan hautapaikka kaikille kuolinhetkellä huittislaisille uskontokunnasta riippumatta. V. 2004 voimaan astuneen hautaustoimilain mukaisesti hautapaikka luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Huittisten seurakunta ylläpitää Huittisten ja Vampulan hautausmaita. Lisäksi seurakunta tukee rahallisesti Huhtamon hautausmaata ylläpitävää Seurakuntahuone-yhdistystä.


Historian saatossa lakeja ja ohjeita on päivitetty. Hautapaikkaan liittyvät lakikohdat tulkitaan sen mukaan mikä laki on ollut voimassa hautapaikan antamisen tai lunastamisen aikaan. Hautaustoimen ohjesääntöä ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa päivitettäessä uusin päivitys koskee kaikkia hautoja ja hautaamisen käytäntöjä voimaantulostaan lähtien.

Hautapaikka

Uudesta hautapaikasta sovittaessa tulisi sopia myös siitä, keitä hautaan on tarkoitus myöhemmin haudata. Jos sopimusta ei ole tehty, hautaustoimilaki määrittää kenellä on oikeus tulla hautaan haudatuksi. Hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa puolisoineen. Hautaoikeudenhaltijan suostumuksella voi hautatoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy. Tällaiset erityiset syyt tulisi selvittää etukäteen, sillä aikaa kuolinhetkestä hautaamiseen on pääsääntöisesti muutama viikko.
 

Hautapaikka voi olla arkkuhauta, uurnahauta tai muistolehto. Arkku- ja uurnahautoja on eri kokoisia, riippuen siitä kuinka monelle vainajalle hauta on suunniteltu. Uurnan voi haudata myös arkkuhautaan. Muistolehtoon vainajan tuhkat voidaan sirotella tai haudata uurnassa.
Maanomistajan luvalla voi uurnan tai tuhkan haudata vainajalle mieluisaan paikkaan muuallekin kuin seurakunnan ylläpitämille hautausmaille.


Huittisissa vuoteen 1970 ja Vampulassa vuoteen 1955 saakka on voinut ostaa ns. ainaishautoja. Nämä haudat ovat suvun käytettävissä ilman hallinta-ajan lisäämistä niin kauan, kun hauta on hoidetun oloinen. Aikoinaan myydyt ns. kertahaudat/rivihaudat ovat paljolti poistuneet aikojen saatossa. Kertahauta on ollut ilmainen, määräajaltaan 20v. ja oikeutta lisäajan lunastamiseen ei välttämättä ole annettu. Määräaikaisia sukuhautoja on myyty 25, 50 tai 100 vuodeksi.
Tänä päivänä sukuhauta myydään vain 25 vuodeksi eteenpäin. Lisää hallinta-aikaa voi kuitenkin lunastaa 10 tai 25 vuotta kerrallaan.
Aikoinaan tehdyistä hautapaikkavarauksista on pidetty kiinni, jos tieto varauksesta on helposti seurakunnasta löydettävissä. Omaiselta tarvitaan vähintään tieto siitä, mille alueelle varaus on aikoinaan tehty.

Suurin osa Huittisten seurakunnan hautausmaille haudatuista vainajista haudataan olemassa olevaan sukuhautaan joko arkussa tai uurnassa. Arkkuhautauksen jälkeen vainajalla on 20 (Huittisten hautausmaalla) tai 25 (Vampulan hautausmaalla) vuoden koskemattomuus ennen seuraavaa arkkuhautausta. Arkkuhautauksen jälkeen voidaan hautaan haudata uurna heti. Uudet arkkuhautapaikat otetaan käyttöön järjestyksessä alueittain. Uurnahautapaikkoja on uurnalehdon lisäksi arkkuhauta-alueiden reunoilla. ’Vanhemmalta uudelta puolelta’ löytyy seurakunnalle palautuneita hautoja, jotka ovat uudelleen käytettävissä. Vanhan puolen vapautuneiden hautojen suhteen on tehty päätös, että uusia hautapaikkoja sieltä ei enää saa. Syynä tähän, että tämän päivän haudankaivaminen tehdään koneellisesti ja vanhan puolen ahtaissa käytävissä aiheutetaan helposti vaurioita viereisille haudoille.
Hautausmaalla näkyvä tyhjä paikka ei välttämättä ole vapaa hautapaikka. Osa haudoista on leveämpiä kuin haudan muistomerkki on ja haudan muistomerkki ei ole edes pakollinen.

Yleiskuvaa osasta hautausmaata

Haudan ja muistomerkin koko ja muoto

Hautausmaiden käyttösuunnitelmassa mainitaan rajoituksia, jotka määrittelevät haudan ulkomuodollisia seikkoja mm. muistomerkin koko ja muoto. Uudesta muistomerkistä sekä vanhaan kiveen tehtävistä isommista muutoksista tulee teettää muistomerkkisuunnitelma, jonka seurakunta hyväksyy. Kukkapenkkien reunustamiset ovat sallittuja joissakin osissa hautausmaata joillakin reunaehdoilla. Aina kannattaa kysyä rajoituksista ennen rakentamista.
Käyttösuunnitelmassa kunnioitetaan aikoinaan hauta-alueelle tehtyjä rajoituksia muistomerkkien suhteen. Tämän vuoksi hautausmaan eri osissa on erilaisia muistomerkkejä.


Huittisten ja Vampulan hautausmaat sijaitsevat arvokkaassa ympäristössä kirkon ympärillä ja ne palvelevat asiakkaita myös viihtyisänä kirkkopuistona. Vuosikymmeniä sitten tehdyt hautausmaan laajennukset varmistavat sen, että viimeinen leposija vainajalle löytyy molemmilla hautausmailla pitkälle tulevaisuuteen.  Toiveesta hautaustavan ja hautapaikan suhteen olisi hyvä keskustella lähiomaisien kanssa tai tehdä hautaustestamentti. Hautapaikkaan liittyvissä asioissa neuvoa voi kysyä seurakunnan puutarhurilta.