Uutislistaukseen

Huittisten seurakunta käynnisti kiinteistöstrategiaprosessin

3.9.2021 09.00

Huittisten seurakunnassa on aloitettu kiinteistöstrategian laatiminen.

Hyvin valmisteltuun ja huolellisesti toteutettavaan prosessiin on arvioitu menevän noin vuosi strategiatyöryhmän perustamisesta ja tarkoitus on, että kiinteistöstrategia valmistuisi vuoden 2022 aikana. Yksi kokonaisuus kiinteistöstrategian valmistelussa ovat jo toteutetut rakennusten kuntotutkimukset Huittisten seurakuntakeskuksessa ja Ylistenrannan leirikeskuksessa sekä syksyllä 2021 Vampulan kirkkoon toteutettava kuntotutkimus. Lisäksi vuoden 2022 alussa päästäneen toteuttamaan kuntotutkimukset vielä Vampulan seurakuntatalolla ja Vampulan pappilassa. Kiinteistöstrategiaprosessin avulla seurakunta luo kymmenen vuoden päähän ulottuvan kiinteistövision ja sille laaditaan toimiva kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategia on kuvaus konkreettisista keinoista, joilla seurakunnan kiinteistöjen ja rakennusten omistamista ja ylläpitoa sekä tilojen käyttöä voidaan kehittää ja tehostaa kiinteistövisiossa määritellyn tavoitetilan saavuttamiseksi.

 

Huittisten seurakunnan haasteina ovat monien muiden seurakuntien tapaan kasvavat ylläpito- ja korjauskulut sekä kiinteistö- ja rakennuskannan kasvava korjausvelka. Lisäksi kaikki seurakunnan tilat eivät tälläkään hetkellä täysin vastaa toiminnan tarpeita. Huittisten kaupungin väestön ikärakenne ja sen ennustettu kehitys vaikuttaa myös seurakunnan tulevaisuuden toimintaan, kun syntyvät ikäluokat pienenevät. Muutoinkin seurakuntien toimintaympäristö on muutoksessa mm. ihmisten asenteiden, arvomaailman ja ajankäytön prioriteettien muuttuessa. Kun toiminta muuttaa muotoon vastatakseen paremmin seurakuntalaisten odotuksiin, niin myös tilojen olisi hyvä vastata muuttuneen toiminnan tarpeisiin – kiinteistöjen ja rakennusten tulisi vastata paremmin nykyisiä tarpeita, mutta ennen kaikkea ennakoituja tulevaisuuden tarpeita.

 

Kiinteistöstrategiaprosessissa huomioidaan laaja-alaisesti eri näkökantoja: seurakunnan strategiassa määritetyt tavoitteet seurakunnan toiminnalle, seurakunnan kulttuuriperintö ja paikallisidentiteetti sekä seurakunnan talous ja sen tulevaisuudennäkymät. Kiinteistöstrategian vision ja strategian laadinnassa huomioitavat erilaiset näkökulmat mahdollistavat seurakunnan kokonaisedun toteutumisen, kun mikään näkökulma ei yksistään määrittele kokonaisuuden arviointia.

 

Kiinteistöstrategian avulla seurakunta tulee asettamaan kiinteistöihin, rakennuksiin ja tiloihin liittyvät mahdollisimman oikeat ja hyvät tavoitteet sekä määrittämään tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet. On erittäin tärkeää huomioida, että mahdollinen tilojen vähentäminen ei tarkoita toiminnan supistamista. Toiminta ei ole yhtä kuin tilat, vaan toimintaa voidaan toteuttaa hyvinkin erilaisissa tiloissa. Valtakunnallisesti on ollut paljon esillä kirkkotilojen monimuotoisempi käyttö. Oleellista on myös seurakunnan sisäinen tilojen yhteiskäyttö ja tilojen muunneltavuus. Nykyään myös esim. tilojen esteettömyys on erittäin tärkeää ja tämä tulisi ottaa huomioon kiinteistöstrategiaa toteutettaessa niin mahdollisten peruskorjaushankkeiden yhteydessä kuin myös mahdollisen purkavan uudisrakentamisen yhteydessä.

 

Kiinteistöstrategian hyväksyy aikanaan kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto on asettanut kokouksessaan 20.7.2021 työryhmän valmistelemaan seurakunnalle kiinteistöstrategian sekä nimennyt työryhmään jäseniksi talouspäällikkö Sanna Kempin (työryhmän puheenjohtaja), kirkkoherra Jani Laaksosen, Mikko Kauniston sekä Aulikki Kuisman. Työryhmään kuuluu jäsenenä myös työntekijöiden edustaja, jonka työntekijät valitsevat keskuudestaan. Seurakunta tulee osallistamaan niin luottamushenkilöitä kuin seurakuntalaisia kiinteistöstrategian laatimiseen ja sen etenemisestä tiedotetaan seurakuntalaisia aktiivisesti.

 

Talouspäällikkö Sanna Kemppi